Code Ng-Ugali Para Sa Mga Fans

Tulungan po ninyo kami upang lumikha nang pinaka-fan-friendly na kapaligiran sa NFL.

Nais namin na ang lahat ng mga taga-hanga o tagapanood ng laro ay makaranas ng "kawili – wiling aksyon" ng Oakland Raiders Football. Sa ganitong layunin, ina-asahan namin na sumunod sa Code sa O.co Coliseum at sa mga parking lot nito.

Ang hindi pagsunod sa Code ay maaring makarating sa pagpatalsik mula sa O.co Coliseum  o pagpawalang bisa ng mga pribilehiyo ng may-ari ng tiket o pag-aaresto ng mga bantay. Pinaaalahanan ang mga Season Ticket holder na kahit ibinigay ninyo ang inyong tiket, kayo ang naka-record na may-ari kaya kayo pa rin ang mananagot sa mga aksyon at paglabag sa Code ng mayhawak ng tiket.

Mga Bawal na Pagkilos / Aksyon: Pag-aaway, pang-iinis, pangungutya o anumang aksyon na makatawag-gulo, o maaaring makapinsala, maglagay sa panganib, pananakot o magdala ng kahirapan sa sinuman sa O.co Coliseum.

Ang umupo sa upuan ng iba o hindi magpakita ng tiket para sa tamang lokasyon ng upuan o pagtanggi na ipakita ang tiket sa Empleayado ng O.co. Coliseum. Pag-aari o paggamit ng mga bawal na droga o iresponsableng pag-iinom ng alak.

Loitering o pakalat - kalat sa mga pasilyo, daanan, tunnels o hagdan.

Paninigarilyo sa mga parte o lugar ng O.co Coliseum na kung saan ay ipinagbabawal ng Oakland Municipal Code.

Paggamit ng mga napakarumi, mapang-abuso, o bastos na pananalita o pagkilos.

Paninira, vandalism, o pagnanakaw ng ano mang ari-arian o kagamitan ng O co. Coliseum

Ang hindi pagsunod sa mga Direksyon na pinapapatupad ng Batas, Seguridad, Ushers, Tagakuha ng tiket, o sinumang tauhan ng O.co Coliseum.

Di-awtorisadong paggamit ng seating platforms na nakalaan sa mga taong may Kapansanan o anumang upuan na may tatak o disenyo para sa mga taong may Kapansanan.

Anumang aksyon na nakakatawag pansin at nagreresulta sa pagkakagambala ng laro, lumilikha ng mapanganib na kapaligiran, pumipigil sa pagpatuloy ng laro at humahadlang sa kasiyahan ng ibang tagapanood.

Ang pag-aabuso o pag-maltrato sa mga fans ng kaharap na team. Kabilang na rito ang mga salitang pang-aabuso, pangliligalig, kalapastangan, pagpapagalit, panduduro o mga akmang pananakot o aktwal na pananakit.

Pagtanggi sa paki-usap o kahilingan ng Empleayado o Tauhan ng O co.Colisuem na hubarin o baliktarin o palitan ang suot na damit o shirt o pantalon na itinuturing na nakakasakit, nangungutya o malaswa sa paningin.

Pagkakaroon o pagdadala ng anumang bagay na nakalista sa O.co Coliseum Prohibited Items List.

Ipa-alam sa kinauukulan ang anumang problema o di kanais-nais na aksyon o pag-uugali sa kapaligiran. I-text lamang po sa "OAK*" ang inyong mensahe at lokasyon sa 69050. Ang mga Tauhan ng O.co Coliseum ay kukumpirmahin ang inyong mensahe at tutugon sa naaangkop na mensahe. Makipag-ugnayan sa aming Ticket Service Department sa 1-800-Raiders para sa karagdagang kaalaman at feedback.

  • Ilalapat ang standard text messaging rate
This article has been reproduced in a new format and may be missing content or contain faulty links. Please use the Contact Us link in our site footer to report an issue.
Advertising